Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

ISKOLČENJE MEĐA – OBNOVA MEĐNIH OZNAKA

Iskolčenje međe tj. obnove međnih oznaka je postupak kojim se na terenu određuju granice katastarske čestice na temelju katastarskih podataka. Ovaj postupak se pokazao važnim prilikom prodaje ili kupnje zemljišta, (gdje je kupac nakon izmjere ustanovio sasvim drugačije stanje od „kupljenog“).prije izvođenja radova potrebno je obavijestiti vlasnike susjednih kat.čestica i u dogovoru sa njima obilježiti međne linije koje su poznate i nesporne.

Veza:

  • Zakon o gradnji i prostornom uređenju ( NN 76/07)
  • Pravilnik o katastru zemljišta( NN 84/07)
  • Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima( NN 86/07)
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – Legalizacija ( NN 90/11)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslik katastarskog plana
  • Digitalna kopija katastarskog plana

Članak 64. (NN 86/07)

Nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imaju prava.

Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su predmet elaborata obavljaju ovlašteni geodetski stručnjaci sukladno članku 58. Zakona.

Za izradbu elaborata odlučujući su podaci sadržani u katastarskom operatu u smislu članka 53. Zakona, podaci o međama sadržani u sudskim odlukama o uređenju međe odnosno međe obilježene na terenu koje među strankama nisu sporne.

U slučaju spora oko međe, a kada istu nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, međe je potrebno prethodno urediti u posebnome postupku.
Kada će se temeljem elaborata formirati nove međe ili druge granice katastarskih čestica, obilježavanje lomnih točaka novih međa ili drugih granica trajnim oznakama obavlja se na način da s tim obilježavanjem upoznaju nositelje prava na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju.

Kada je riječ o novim granicama koje su definirane u okviru dokumenata temeljem kojih je dopuštena izradba elaborata obilježavanje njihovih lomnih točaka se obavlja u skladu s tim dokumentima.