Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

ISKOLČENJE OBJEKATA I IZRADA ELABORATA ISKOLČENJA
GEODETSKO PRAĆENJE GRAĐEVINE U GRADNJI I IZRADA ELABORATA GEODETSKOG PRAĆENJA

Iskolčenje objekta je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija i položaja objekta s projektnog plana na teren. Nakon izvršenog iskolčenja izrađuje se elaborat iskolčenja potreban zbog prijave početka radova građevinskoj inspekciji (u kojoj se navodi izvođač i oznaka elaborata iskolčenja).Geodetsko praćenje građevine u gradnji podrazumijeva izvođenje geodetskih radova na gradilištu u svim fazama njene gradnje.

Veza:

  • Zakon o gradnji i prostornom uređenju ( NN 76/07)
  • Pravilnik o katastru zemljišta( NN 84/07)
  • Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima( NN 86/07)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Pravomoćan akt temeljem koga se objekt može graditi (rješenje o uvjetima građenja,građevinska dozvola)
  • Projektna dokumentacija


Prijava početka ili nastavka građenja
 
Članak 249. (NN 76/07)

(1) Investitor je dužan Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova.
(2) Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.
(3) Investitor građevine određene uredbom iz članka 105. stavka 2. ovoga Zakona dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćnu građevinsku dozvolu i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.
(4) Investitor ostalih građevina, osim jednostavnih građevina određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona, dužan je najkasnije do dana početka radova imati potvrdu glavnog projekta i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.
(5) U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.
(6) U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.

Članak 250. (NN 76/07)

(1) Elaborat iskolčenja građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.
(2) Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.
(3) Ispravnost iskolčenja građevine potvrđuje osoba iz stavka 2. ovoga članka upisom u građevinski dnevnik prije početka radova iskopa.