Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA (GSNSS)

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (GSNSS) je prikaz stvarnog stanja na terenu koji je izrađen na temelju geodetske izmjere.Izrađuje se u svrhu ishođenja akata prostornog uređenja ili potrebnih akata za legalizaciju i evidentiranje građevina.

Veza:

  • Zakon o gradnji i prostornom uređenju ( NN 76/07)
  • Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima( NN 86/07)
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – Legalizacija ( NN 90/11)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslik katastarskog plana
  • Digitalna kopija katastarskog plana

Članak 261. (NN 76/07)

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:

  • dokumentaciju iz članka 254. ovoga Zakona,
  • geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu sukladan izdanom aktu koji je kao dio geodetskog elaborata, ovjerio katastarski ured,

Članak 15. (NN 86/07)

Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi i u svrhu ishođenja akata iz članka 268. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovog članka prilaže se geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija).

Situacija iz stavka 2. ovog članka izrađuje se u skladu s pravilnikom iz članka 14. Zakona i u skladu s ovim pravilnikom.

Potvrđeni elaborat iz stavka 1. ovog članka provodi se u katastarskome operatu nakon ishođenja potrebnog akta pod uvjetom da je u katastarskome operatu već formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.