Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA

Posebna geodetska podloga izrađuje se za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja (formiranja građevnih čestica) ili za potrebe projektiranja.

Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni Ortofoto plan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina

Veza:

  • Zakon o gradnji i prostornom uređenju ( NN 76/07)
  • Pravilnik o katastru zemljišta( NN 84/07)
  • Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima( NN 86/07)
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – Legalizacija ( NN 90/11)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslik katastarskog plana
  • Digitalna kopija katastarskog plana

Članak 213. (NN 76/07)

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor.
(2) Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:
– tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
– posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja, koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj Registar kao kulturno dobro,
– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
– dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

Članak 8. (NN 90/11) Legalizacija

(1) Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

– geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
– tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
– dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
– uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,
– dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.
(3) Arhitektonska snimka,ovisno o vrsti zgrade,sadrži:
1. Opći podaci:
– ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva,
– tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta s dokazom ovlaštenja,
2. Lokacija zgrade:
– ulica i kućni broj (ako je određen), broj katastarske čestice i općine,
– namjena zgrade,
3. Arhitektonski opis zgrade (stru4. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
– površina zgrade: bruto razvijena građevinska površina i bruto tlocrtna površina zgrade, neto korisna površina s tabličnim prikazom površina svake etaže,
– broj etaža i visina zgrade (u m),
– obračunske veličine zgrade prema posebnom propisu,
5. Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u mjerilu 1:100, a iznimno u drugom primjerenom mjerilu,
6. Fotodokumentacija (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju uličnu i sve susjedne strane zgrade),
7. Opis i stanje instalacija:
– opskrba vodom, odvodnja, elektrotehničke i strojarske instalacije različitih funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s načinom priključenja na odgovarajuću mrežu te način rješavanje otpada,
8. Opis stupnja završenosti i upotrebljivosti zgrade,
9. Podaci za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 17. ovoga Zakona.