Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica u svrhu diobe ili ostavine, kupoprodaje, hipoteke, formiranja građevinske čestice, gradnje objekta, a može se raditi o građevinskom ili poljoprivrednom zemljištu.

Veza:

 • Zakon o gradnji i prostornom uređenju ( NN 76/07)
 • Pravilnik o katastru zemljišta( NN 84/07)
 • Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima( NN 86/07)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – Legalizacija ( NN 90/11)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Preslik katastarskog plana
 • Digitalna kopija katastarskog plana
 • Izvadak iz zemljišne knjige
 • Prepis posjedovnog lista
 • Uvjerenje o identifikaciji katastarskih čestica
 • Jedan od akata nadležnog upravnog odjela za prostorno uređenje (rješenje o uvjetima građenja,rješenje o formiranju građevne čestice,lokacijska dozvola,rješenje o izvedenom stanju)
 • Uvjerenje da se katastarska čestica nalazi izvan građevinskog područja (za poljoprivredno zemljište)
 • Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja

Članak 9. (NN 86/2007)

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja može se izrađivati za sve potrebe navedene u stavku 1. članka 6. ovog pravilnika.

Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka može biti:

 1. Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja,
 2. Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije,
 3. Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli,
 4. Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja,
 5. Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice.

Parcelacijski elaborat iz stavka 1. ovog članka obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s dokumentima odnosno aktima prostornog uređenja.