Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

GEODETSKO SNIMANJE VODOVA
(KATASTAR VODOVA)

Geodetska izmjera vodova vrši se kod otvorenog rova prilikom polaganja,a ranije položenih detektiranjem njihovog položaja,sve zbog evidentiranja istih u katastru vodova.Geodetski elaborat vodova dostavlja se nadležnom uredu za katastar na pregled i potvrđivanje.

Veza:

  • Pravilnik o katastru zemljišta( NN 84/07)
  • Pravilnik o katastru vodova (NN71/08, NN148/09)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Pravomoćna građevinska dozvola
  • Projektna dokumentacija

Članak 6.(NN 71/08)

U katastru vodova vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Ovisno o vrsti, vodovi mogu biti podzemni i nadzemni, podmorski i podvodni

Članak 20. (NN 71/08)

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća:

  • izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova)
  • izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda)
  • izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo
  • izmjeru pripadajućih objekata
  • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Članak 51.(NN 71/08)

Podaci katastra vodova su javni i svatko ima pravo, u uredovnom vremenu upravnog tijela i pod nadzorom službenika tog tijela, obaviti uvid u njih te iz njih dobiti izvode ispise i preslike.

Uvid u podatke može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje a koji se određuju posebnim propisima.