Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

GEODETSKO SNIMANJE GROBALJA
(KATASTAR GROBLJA)

Geodetska izmjera grobalja i izrada položajnog plana grobnih mjesta i grobnica zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave regulirana zakonom o grobljima (NN 19/98).Položajni plan grobnica i grobnih mjesta sastavni je dio grobnog očevidnika.

Veza:

  • Zakon o grobljima ( NN 19/98)
  • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika( NN 143/98)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Preslik katastarskog plana
  • Digitalna kopija katastarskog plana

V. GROBNI OČEVIDNICI

Članak 16. (NN 19/98)

(1) Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke o:

  • grobnicama i grobnicama za urne,
  • grobovima i grobovima za urne,
  • korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnicama za urne,
  • osobama koje imaju pravo ukopa,
  • svim promjenama,
  • uzroku smrti.

(2) Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovoga članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

(3) Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

(4) Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.

(5) Nadzor nad vođenjem akata iz ovoga članka provodi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 4. (NN 143/98)

Grobni očevidnik vodi se u obliku glavne i pomoćne knjige.

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica, označen brojčanim oznakama koje se upisuju u grobni očevidnik.

Glavna knjiga vodi se prema grobnim mjestima, sukladno položajnom planu grobnih mjesta i grobnica.

Osim glavne knjige vodi se pomoćna knjiga koja je istog sadržaja kao i glavna knjiga a u nju se upisuju podaci nakon što stranica u glavnoj knjizi za određeno grobno mjesto bude popunjena.