Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

REFERENCE

GEODETSKI ELABORATI UPISA OBJEKATA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA (GSNSS)

 • za fizičke osobe: područje Sisačko moslavačke županije
 • za pravne osobe: IGM “CIGLANA PETRINJA“, "KONZUM", "LIDL", "EURO PETROL", "TDF", "KOTVA", "GRAD PETRINJA", "OKTAN"

PARCELACIJSKI ELABORATI

 • za fizičke osobe: područje Sisačko moslavačke županije
 • za pravne osobe: IGM "CIGLANA PETRINJA", OPĆINA HRVATSKA DUBICA, GRAD PETRINJA, ŽUC-SISAK, OPĆINA DVOR, "KOTVA"

ISKOLČENJA OBJEKATA I IZRADA ELABORATA ISKOLČENJA

 • za fizičke osobe: područjeSsisačko moslavačke županije
 • za pravne osobe: IGM "CIGLANA PETRINJA", "LIDL", "KONZUM", "EURO PETROL", GRAD PETRINJA, "KOMUNALAC" HRVATSKA DUBICA, ŽUC-SISAK

GEODETSKO PRAĆENJE GRAĐEVINE I IZRADA GEODETSKOG ELABORATA PRAĆENJA

 • za pravne osobe: IGM "CIGLANA PETRINJA", "KONZUM", "LIDL", "EURO PETROL", "EUROPLIN"

POSEBNE GEODETSKE PODLOGE (PGP)

 • za fizičke osobe: područje Sisačko moslavačke županije
 • za pravne osobe: IGM "CIGLANA PETRINJA", "SMIT COMMERCE", "KAMENOKOM MEĐURAČE", "KAMENOLOM ŠAŠEVA", "WINERBERGER", GRAD PETRINJA, OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, OPĆINA DVOR, "KONZUM", ŽUC- SISAK, "VODOPROJEKT", "HIDROPROJEKT"
 • za projektantske tvrtke: "DOMING PROJEKT", "TOK ING", "ARHIGRAD", GRAĐEVINSKI FAKULTET, "CRO PROJEKT", "ARHITEKTI SALOPEK", "HIMK", "PO MARK", "GPZ PROJEKT", "ADH"

KATASTAR VODOVA

 • za pravne osobe: "KOMUNALAC" HRVATSKA DUBICA, "PRIVREDA" PETRINJA, "LIDL", "LEGRAD", IGM "CIGLANA PETRINJA"

GEODETSKA IZMJERA GROBALJA I IZRADA POLOŽAJNOG PLANA

 • za pravne osobe: "KOMUNALAC" PETRINJA, OPĆINA DVOR